Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii jest jedną z najbardziej wielodyscyplinarnych jednostek Politechniki Wrocławskiej.

Konsultant Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Jan DRZYMAŁA
jan.drzymala@pwr.wroc.pl
tel. 320-68-79 bud.K-3, pok. 514

Asystentka
mgr Wanda NOWAK
wanda.nowak@pwr.wroc.pl
tel. 320-68-36, bud. K-3, pok. 407

Świadczy o tym nazwa wydziału, szeroki zakres przedmiotów wykładanych na studiach I, II i III stopnia oraz różnorodność realizowanych badań naukowych. Doktoranci studiujący na Wydziale GGG mają możliwość rozwijania i realizacji swoich indywidualnych zainteresowań i potrzeb naukowych oraz dydaktycznych w takich specjalnościach jak geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, geologia złóż, hydrologia, radiofizyka, górnictwo, transport kopalniany, maszyny i urządzenia górnicze oraz ich diagnostyka i zarządzanie, inżynieria chemiczna i mineralna, ekonomika i zarządzanie w przemyśle surowcowym, zarządzanie produkcją, zarządzanie i ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, surowce pozaziemskie, bezpieczeństwo i higiena pracy, historia górnictwa automatyka i sensoryka w górnictwie, geoinformatyka, miernictwo górnicze, hydrogeologia i gospodarka wodna. Współpraca naukowców wewnątrz WGGG oraz z innymi wydziałami PWr. stwarza możliwość realizowania także wysoce interdyscyplinarnych tematów prac doktorskich.

Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się jako suma ważona następujących składników:

Kandydat przedkłada Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

Na studia doktoranckie nie może być przyjęta osoba, która uzyskała łącznie mniej niż 35 punktów (próg rekrutacyjny: 35 punktów)

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: 10 osób

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )