Politechnika Wrocławska - Studium Doktoranckie

Wydział Informatyki i Zarządzania

Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Zarządzania odbywają się w ramach dyscyplinie naukowej: informatyka

Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. inż. Adam GRZECH
adam.grzech@pwr.wroc.pl
tel. 320-35-89, bud. B-4, pok. 1a.12

Asystentka
Wiesława DARSKA
wieslawa.darska@pwr.wroc.pl
tel. 320-42-42, bud. B-4, pok. 1a14

Wydział posiada również uprawnienia do nadawania tytułu doktora w dziedzinie nauki ekonomiczne, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Na Wydziale, w skład którego wchodzą Instytut Informatyki Technicznej, Instytut Informatyki Stosowanej oraz Instytut Organizacji i Zarządzania pracuje blisko 30 profesorów i doktorów habilitowanych, którzy mogą pełnić rolę opiekunów naukowych i promotorów rozpraw doktorskich.

Tematyka badań naukowych prowadzonych na Wydziale w dyscyplinie informatyka dotyczy m.in. następujących zagadnień: złożone problemy identyfikacji i rozpoznawania; sterowanie kompleksami operacji; podstaw systemów ekspertowych z reprezentacją wiedzy i algorytmami sztucznej inteligencji; podstaw projektowania systemów teleinformatycznych oraz lokalnych i rozległych sieci komputerowych; analizy i projektowania rozproszonych i webowych systemów komputerowych; inżynierii wiedzy i systemów wieloagentowych; bezpieczeństwa systemów informatycznych; inżynierii oprogramowania; systemów baz danych; systemów informacyjnych oraz sztucznej inteligencji.

Prace badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obejmują m.in. następującą problematykę: ocena i doskonalenie organizacji gospodarczych w zakresie ich celów, funkcji, procesów i zakresu działalności; badań i modelowania procesów oraz zjawisk gospodarczo-społecznych; zastosowań informatyki w zarządzaniu, wpływu rozwoju technologii i aplikacji informacyjnych na sprawność zarządzania organizacją; psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych i rynkowych; logistyki oraz ergonomii.

Z podaną wyżej tematyką mogą być związane badania doktoranta, które stanowić będą podstawę jego rozprawy doktorskiej. Dla realizacji badań z tego zakresu Wydział dysponuje odpowiednim zapleczem badawczym. Prowadzi również współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, w których badania te mogą być uzupełniane i rozszerzane.

W roku akademickim 2008/2009 kandydaci na studia doktoranckie rekrutowani są na następujące kierunki i specjalności: informatyka (informatyka techniczna i informatyka stosowana) oraz nauki o zarządzaniu.

Kryteria oceny kandydatów na studia doktoranckie:

Na ocenę kandydata, przygotowaną przez Komisję Oceniającą na posiedzeniu której uczestniczy proponowany przez kandydata opiekun naukowy, składają się punkty przyznane za:

Ocena kandydata jest wyrażona liczbą punktów k - zawartych pomiędzy liczbami 0 i 10 - przyznanych przez Komisję Oceniającą, gdzie: k = c1+ c2+ c3 (0 ? k ? 10).

Wynikiem pracy Komisji Oceniającej jest łączna suma punktów, uzyskanych przez kandydata na studia doktoranckie, obliczona według wzoru: K = k + d, gdzie d jest oceną ze studiów.

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akadem. 2008/2009: 50 osób

pdf Pobierz kartę kandydata w formacie PDF ( doc lub w formacie DOC )